01

     ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ร้อย.บก.กรม สน.ฯ จัดกำลังพลจำนวน ๑๕ นาย พร้อมอุปกรณ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ วัดเทพประสาท(เตาถ่าน) เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน

02

04

05

07

08

09

10